Barnehager og dagmamma

Denne nettsiden er under oppdatering  pga. forskriftsendringer. Ny  forskrift om helse og miljø i barnehager, skoler og skolefritidsordninger trådte i kraft fra 01.07.2023. Denne forskriften erstatter tidligere forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. 

Alle barnehager skal godkjennes etter bestemmelsene i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv.

Dette gjelder barn i barnehager som faller innenfor følgende definisjon:

Barnehager og andre virksomheter som mot godtgjøring gir tilsyn med og omsorg for barn under skolepliktig alder når:

  • virksomheten er regelmessig og
  • tilbyr en ukentlig oppholdstid på mer enn ti timer, og
  • antall barn som er til stede samtidig, er tre eller flere.

Virksomheten plikter å gjøre seg kjent med forskriftens bestemmelser. Forskriften stiller en rekke krav, både når det gjelder trivsels-, helse-, hygiene- og sikkerhetsmessige forhold.

Formålet er å bidra til at miljøet i barnehagene fremmer helse, trivsel og gode sosiale og miljømessige forhold, samt forebygger sykdom og skade. Dette omfatter tilrettelegging for funksjonshemmede, psykososiale forhold, renhold, inneklima, sanitære forhold, m.m.

Internkontroll er også viktig og det er virksomhetsleders ansvar å sikre at virksomheten har et tilfredsstillende internkontrollsystem.

Dagmammaer må også søke om godkjenning etter forskriften.

Lovverk

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv.

Miljø og helse i barnehagen – Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv.

Godkjenning

Alle barnehager skal godkjennes etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler når det foreligger plan for etablering, utvidelse eller endring av virksomhet. Forskriftens §6 stiller krav om at det skal fremlegges søknad for godkjenningsmyndigheten. Godkjennings- og tilsynsmyndighet er delegert til kommuneoverlegen i den enkelte kommunene. Miljørettet  helsevern IKS utfører tilsyn og saksbehandling.

Søknad om godkjenning må ifølge forskriften foreligge når det foreligger plan for etablering og utvidelse/endring av virksomhet. I søknaden skal barnehagen eller skolen dokumentere hvordan virksomhetens eier vil sikre at virksomheten planlegges, etableres, drives og videreutvikles i samsvar med forskriftens bestemmelser. Dette betyr i praksis en redegjørelse i forhold til alle bestemmelsene i forskriften. Det må fremgå av søknaden hvor mange barn og ansatte virksomheten er beregnet for.

Godkjenning gis på bakgrunn av de opplysninger og planer som forelå på tidspunktet for godkjenningen. Godkjenning er ikke i seg selv et kvalitetsstempel, den kan tilbakekalles dersom forskriftens krav ikke overholdes. 

Søknadsskjemaer for godkjenning av dagmamma og barnehager:
Søknad om samtykke – TRINN 1
Søknad om godkjenning – TRINN 2

Tilsyn

I tillegg fører vi tilsyn med at alle barnehager fortsetter å tilfredsstille kravene i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler, også etter driftsgodkjenningen er gitt. Vi skal gjennomføre tilsyn ved den enkelte barnehage minimum hvert 4. år.

Klage

Dersom du som forelder/foresatt har noe å utsette på barnas helse og miljø i barnehagen/skolen, må du først ta dette opp med styrer. Dersom dette ikke fører frem kan du ta kontakt med oss. Kontaktinformasjon finner du på siden.

Det er også viktig å merke seg at styrer har plikt til å informere brukerne eller foresatte om forhold ved barnehagen som kan virke negativt på helsen. På samme måte har også styrer plikt til å gi opplysninger til tilsynsmyndigheten (kommuneoverlegen og eventuelt miljørettet helsevern) om forhold som kan ha negativ innvirkning på helsen. Slike opplysninger skal gis uoppfordret.

Internkontroll 

Forskriften stiller krav om internkontroll og etablering av internkontrollsystem. Forskriften pålegger den ansvarlige for virksomheten en plikt til å påse og dokumentere skriftlig at regelverket etterleves.  Utarbeidelse av prosedyrer eller skriftlige rutiner er spesielt viktig på områder der svikt i rutinene vil kunne ha negativ innvirkning på barnas helse, trivsel eller sikkerhet, eller der det på annen måte kan medføre brudd på Forskriftens bestemmelser. Det er i tillegg viktig å kunne dokumentere hva og når forskjellige tiltak eller prosedyrer er gjennomført.

For å komme enkelt i gang med internkontrollarbeidet har Miljørettet helsevern utarbeidet “IK- hjelperen” som fritt kan benyttes. Den kan lastes ned her: IK-hjelperen for barnehager og skoler

Miljørettet helsevern IKS sine oppgaver

• Motta og behandle søknader om godkjenning

• Behandle klager vedrørende forhold som omfattes av forskriften

• Føre tilsyn

• Gi råd og veiledning til eiere, styrere og rektorer, foreldre m.m.

AKTUELLE LINKER  

Lovverk

Smittevern

Inneklima

Skadedyr

Utelek

Sist oppdatert 25.09.2023