Skoler

Denne nettsiden er under oppdatering  pga. forskriftsendringer. Ny  forskrift om helse og miljø i barnehager, skoler og skolefritidsordninger trådte i kraft fra 01.07.2023. Denne forskriften erstatter tidligere forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. 

Forskrift om helse og miljø i barnehager, skoler og skolefritidsordninger har som overordnet mål å bidra til et bedre oppvekst- og læringsmiljø for elevene i skolen. Med elevens miljø menes det fysiske miljøet, både i innendørs arealer og på uteområder.

Forskriften gjelder for alle offentlige og private grunn- og videregående skoler og for offentlige og private skolefritidsordninger når de drives som en integrert del av skolevirksomheten.

I følge forskriften skal det søkes om godkjenning når det foreligger plan for etablering, utvidelse eller endring av virksomheten.

Miljørettet helsevern sine oppgaver i forhold til skoler:

  • Godkjenne og føre tilsyn etter forskriften
  • Behandle klager bl.a. knyttet til det fysiske miljøet
  • Gi råd og veiledning til rektorer, styrere, foreldre og andre

Søknadsskjemaer for godkjenning av skoler: Skjemaene er under revidering på grunn av revidert forskrift. Ta direkte kontakt med Miljørettet helsevern IKS dersom du ønsker søknadsskjema.

Internkontroll 

Forskriften stiller krav om internkontroll og etablering av et internkontrollsystem. Forskriften pålegger den ansvarlige for virksomheten en plikt til å påse og dokumentere skriftlig at regelverket etterleves.  Utarbeidelse av prosedyrer eller skriftlige rutiner er spesielt viktig på områder der svikt i rutinene vil kunne ha negativ innvirkning på elevenes helse, trivsel eller sikkerhet, eller der det på annen måte kan medføre brudd på forskriftens bestemmelser. Det er i tillegg viktig å kunne dokumentere hva og når forskjellige tiltak eller prosedyrer er gjennomført.

AKTUELLE LINKER  

Regelverk og veiledere

Smittevern

Inneklima

Mat og måltider i skolen

Skadedyr

Uteområdet

 

 

Sist endret 07.12.2023