Skoler

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. har som overordnet mål å bidra til et bedre oppvekst- og læringsmiljø for elevene i skolen. Med elevens miljø menes det fysiske og psykososiale miljøet, både i innendørs arealer og på uteområder.

Forskriften gjelder for alle offentlige og private grunn- og videregående skoler og for offentlige og private skolefritidsordninger når de drives som en integrert del av skolevirksomheten.

I følge forskriften skal det søkes om godkjenning når det foreligger plan for etablering, utvidelse eller endring av skolen.

Miljørettet helsevern sine oppgaver i forhold til skoler:

  • Godkjenne og føre tilsyn etter forskriften
  • Behandle klager bl.a. knyttet til det fysiske miljøet
  • Gi råd og veiledning til rektorer, styrere, foreldre og andre

Søknadsskjemaer for godkjenning av skoler:
Søknad om samtykke – TRINN 1
Søknad om godkjenning – TRINN 2

 

Internkontroll 

Forskriften stiller krav om internkontroll og etablering av et internkontrollsystem. Forskriften pålegger den ansvarlige for virksomheten en plikt til å påse og dokumentere skriftlig at regelverket etterleves.  Utarbeidelse av prosedyrer eller skriftlige rutiner er spesielt viktig på områder der svikt i rutinene vil kunne ha negativ innvirkning på elevenes helse, trivsel eller sikkerhet, eller der det på annen måte kan medføre brudd på forskriftens bestemmelser. Det er i tillegg viktig å kunne dokumentere hva og når forskjellige tiltak eller prosedyrer er gjennomført.

For å komme enkelt i gang med internkontrollarbeidet har Miljørettet helsevern utarbeidet “IK- hjelperen” som fritt kan benyttes. Den kan lastes ned her: IK-hjelperen for barnehager og skoler

AKTUELLE LINKER  

Regelverk og veiledere

Smittevern

Inneklima

Skadedyr

Uteområdet

 

 

Sist endret 21.08.2021