Campingplasser

Campingplasser og leirsteder m.v. omfattes av forskrift om miljørettet helsevern hvor det er et overordnet mål at virksomheten skal planlegges bygges, tilrettelegges og avvikles på en helsemessig tilfredsstillende måte, slik at de ikke medfører helseskade eller ulempe.

Dusjanlegg kan innebære risiko for spredning av legionella via aerosoler. For mer informasjon om risikovurdering, rengjøring og desinfeksjon, viser vi til Folkehelseinstituttets veileder for forebygging av legionellasmitte (Vannrapport 123).

Det kan også være lekeplasser og andre innretninger på en campingplass som kan innebære ulykkesrisiko.

Lovverk

Forskrift om miljørettet helsevern, kapittel 3 a, Krav om å hindre spredning av legionella via aerosoler.

Forskrift om miljørettet helsevern kapittel 3, Miljø og helsekrav til lokaler, virksomheter og eiendommer, § 10 helsemessige forhold i virksomheter og eiendommer: Virksomheten skal planlegges, drives og avvikles slik at ulykker og skader forebygges.

Forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr. Direktoratet for sikkerhet og beredskap fører tilsyn etter denne forskriften.

Virksomhetens plikter

Gjøre seg kjent med forskriftenes bestemmelser og påse at disse etterleves. Plikt til å etablere internkontroll.

Meldeplikt

Før ny campingplass tas i bruk, eller ved vesentlige utvidelser eller endringer (f.eks. ombygging, utbygging av sanitæranlegg, nybygg osv.), skal ansvarlig for virksomheten legge fram melding til kommunen. Meldingen skal inneholde en vurdering av alle forhold som kan ha innvirkning på helse, hygiene eller sikkerhet for besøkende. Ta kontakt med Miljørettet helsevern IKS for å motta meldeskjema.

Opplysningsplikt

Den ansvarlige for virksomheten skal etter eget initiativ gi tilsynsmyndigheten opplysninger om forhold som åpenbart kan ha negativ innvirkning på helsen.

Internkontroll

Det skal etableres et internkontrollsystem for å sikre systematisk oppfølging av regelverket. Internkontrollssystemet bør inneholde bl.a:

  • Oversikt over lover, forskrifter og bestemmelser som gjelder virksomheten
  • Rutiner for rengjøring og desinfeksjon av dusjanlegg
  • Renholdsplan
  • Avfallshåndtering
  • Rutiner for sikkerhet og beredskap
  • System for avvikshåndtering

Miljørettet helsevern i Vestfold har laget en IK-hjelper for bl. a. campingplasser. IK-hjelperen er et forslag til hvordan et internkontrollsystem kan bygges opp.

Miljørettet helsevern IKS sine oppgaver:

• Motta og behandle meldinger om campingplasser

• Behandle klagesaker

• Føre tilsyn, ev. i form av systemrevisjon

• Gi pålegg om nødvendige tiltak

• Gi råd og veiledning

 

Sist oppdatert 11.08.2022.