Radon

Radon er en radioaktiv edelgass uten farge, lukt eller smak. Ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) er radon den viktigste årsak til utvikling av lungekreft etter aktiv røyking. Risikoen øker med radonkonsentrasjonen i inneluften og med oppholdstiden. Barnehager og skoler skal gjennomføre radonmålinger og ev. radonreduserende tiltak ved for høye nivåer. Det samme gjelder for utleieboliger. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) anbefaler også alle boligeiere å måle radon. Miljørettet helsevern IKS tilbyr i samarbeid med firmaet Eurofins Radonlab AS rimelige radonmålinger for innbyggere i Gjøvikregionen og Gran.

Radon i inneluft

Byggegrunnen er den klart viktigste kilden til forhøyde radonkonsentrasjoner i bygninger. Radon dannes naturlig i berggrunnen og siver inn med jordlufta gjennom sprekker og utettheter mellom byggegrunnen og bygningen. Husholdningsvann fra borebrønner i fast fjell kan inneholde høye konsentrasjoner av radon, og ved bruk av vannet til dusj, oppvaskmaskin og lignende vil radon frigjøres til inneluften. Det er regionale og lokale variasjoner i radonkonsentrasjonen i inneluften. Selv innenfor samme byggefelt kan det være store forskjeller.

Måling av radon i boligen

Det er ikke mulig å fastslå radonkonsentrasjonen i en bolig uten at det foretas måling. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) anbefaler alle som har oppholdsrom i underetasjer eller i en av de tre laveste etasjene over bakkeplan å måle radonkonsentrasjonen. Radonkonsentrasjonen er mest stabil i vinterhalvåret. DSA anbefaler derfor at radonmålinger utføres som langtidsmålinger etter sporfilmmetoden i tidsrommet fra midten av oktober til midten av april. For å vurdere helserisiko og behov for tiltak mot radon må måling gjennomføres over minimum to måneder, slik at tidsvariasjonene midles ut. Målingene bør gjennomføres i samsvar med Måleprosedyre for radon i boliger.

Gjennomføring av målinger

Det finnes flere firmaer som tilbyr radonmålinger, prisene varierer fra ca. 250 til 500,- pr. stk. Miljørettet helsevern IKS har en svært prisgunstig avtale med Eurofins Radonlab om måling av radon i inneluft. Tilbudet gjelder for husstander i Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten, Nordre Land, Søndre Land og Gran kommune (avtalen gjelder ikke for Lunner kommune). Forutsetningen for rabatten på over 50 %, er at måleresultater gjøres tilgjengelige for Miljørettet helsevern IKS, bostedskommunen og Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (tidligere Statens strålevern). Miljørettet helsevern IKS og kommuneoverlegene vil dermed få et bedre grunnlag for å vurdere radonforholdene i kommunene.

Hvor mange sporfilmbokser bør en bestille?

Dette avhenger av hvor mange oppholdsrom du har i de tre nederste etasjene. Med det menes rom hvor en oppholder seg mye, f.eks. stue, soverom, kjellerstue, kontor, hobbyrom, hybel i underetasjen osv. Har du flere soverom i underetasjen bør du måle i hvert av disse rommene, selv om ikke alle brukes daglig.

Hvordan bestille radonmåling med sporfilm og få med rabatten for Gjøvikregionen og Gran?

Når du har funnet ut hvor mange sporfilmer du trenger klikker du på bestillingslenken under og du vil bli sendt til Eurofins Radonlabs – nettbutikk hvor du kan bestille.
Pris pr. målebrikke kr 115,00 inkl. analyse av resultatet. Fraktkostnad kommer i tillegg. Det må bestilles minimum 2 sporfilmbokser for å få rabatten for Gjøvikregionen.
Bestill her: Eurofins Radonlab. Oppgi antall målere du trenger. Eventuelt kan du ringe Radonlab på 21 96 03 50 og oppgi tilbudskode gjovik.

Grenseverdier

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) sine anbefalinger for radon

Alle bygninger bør ha så lave radonnivåer som mulig og innenfor anbefalte grenseverdier:

  • Tiltaksgrense på 100 Bq/m3
  • Så lave nivåer som mulig – tiltak kan også være aktuelt under tiltaksgrensen
  • Maksimumsgrenseverdi på 200 Bq/m3

Alle bygninger bør radonmåles regelmessig og alltid etter ombygninger. Radonmålinger bør utføres som langtidsmålinger i vinterhalvåret med sporfilmmetoden. Radonreduserende tiltak i eksisterende bygninger bør være årsaksspesifikke, rettet mot å identifisere radonkilder og for å oppnå så lave radonnivåer som mulig.

Hvilke tiltak kan jeg gjøre for å redusere radonnivået i boligen?

Du kan lese mer om tiltak for å redusere radonnivået i boligen på nettsidene til Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet.

Gjøvik folkeforskningsprosjekt har også utviklet en informasjonspakke om enkle tiltak du kan gjøre hjemme for å redusere radonnivået i boligen din. Last ned radonguiden her: Radonguiden_V3

Radonmålinger i skoler og barnehager

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) beskriver på sine nettsider hvordan radon kan måles i barnehager og skoler. Les mer om radonmåling i skoler og barnehager her.

Radon i drikkevann

Husholdningsvann fra borebrønner i fast fjell kan inneholde høye konsentrasjoner av radon, og ved bruk av vannet til dusj, oppvaskmaskin og lignende vil radon frigjøres til inneluften og dermed bidra til forhøyde radonkonsentrasjoner i inneluften. Høye radonkonsentrasjoner er bl.a. påvist i vann fra borebrønner i granitt og gneis. I overflatevann er radonkonsentrasjonene lave. Overføring fra vann til luft varierer med vannforbruk og ventilering, men en radonkonsentrasjon i vann på 1000 Bq/l vil kunne gi et bidrag på mellom 50 Bq/m3 og 100 Bq/m3 til luften. Høye radonnivåer i drikkevann kan reduseres ved lufting, lagring eller filtrering. Husholdningsvann kan også gi stråledoser til kroppen ved inntak, men dosene ved å drikke radonholdig vann er små i forhold til dosene ved innånding.

Grenseverdier for drikkevann

Anbefalt tiltaksnivå for radon i vann i en enkelthusholdning er 500 Bq/ l. Vann fra større vannverk eller offentlig vannforsyning (forsyner minst 50 personer eller 20 husstander) skal ikke ha radonkonsentrasjoner over 100 Bq/ l.

Måling av radon i drikkevann

Husholdningsvann fra borebrønn i fast fjell, som benyttes daglig, bør undersøkes med hensyn på radon. Radonmålinger i vann kan gjennomføres hele året, og prøvetakingsutstyr til vannanalyse fås ved henvendelse til Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA), tlf: 67 16 25 00 eller Radonlab 21 96 03 50. http://radonlab.com/radonmalinger/radon-i-vann.

 

Sist oppdatert 16.10.2023