Støy

Miljørettet helsevern jobber med støy etter folkehelseloven og forskrift om miljørettet helsevern i samarbeid med kommuneoverlegen i den enkelte kommunen. Støy fra ulike kilder er regulert av flere regelverk, noe som innebærer at en del saker ikke skal behandles av oss. Vi gir da veiledning og råd om hvor du skal henvende deg.

Annet regelverk som kan være aktuelt er forurensningsloven og plan- og bygningsloven. Noen kommuner har egne forskrifter for støy fra for eksempel hundehold eller bruk av vannscooter.

Miljørettet helsevern medvirker til at hensyn til støy blir ivaretatt av andre myndigheter, for eksempel i reguleringsarbeid. Vi gir blant annet råd og uttalelser til planer, og til skoler og barnehager som har utfordringer med støy.

Klage på støy

Hvis du ønsker å måle eller kartlegge støy, må du kontakte et firma med kompetanse innen støy, akustikk og vibrasjon.

Dersom du plages av støy og ønsker å klage på dette, må du kontakte den som støyer for å finne en løsning. Om dette ikke fører frem, kan du lese mer om ulike støykilder og hvilket regelverk støy reguleres av og hvem som har myndighet på Miljødirektoratets nettsider for å se hvor du skal henvende deg: Støykilder

Hvis støykilden ikke omfattes av annet regelverk og miljørettet helsevern skal behandle den, kan du sende oss en skriftlig henvendelse.

Den skriftlige henvendelsen må inneholde opplysninger om:
  • Hva har du selv gjort i saken så langt? Du må ha kontaktet ansvarlig for støykilden, slik at de er kjent med problemstillingen og har kunnet iverksette tiltak.
  • Skriv litt om hva problemet gjelder og type støy (støykilde og støyens karakter).
  • Hvordan, på hvilken måte og i hvilken grad er du plaget (helsemessig ulempe/-helsefare).
  • Tidsrom støyen har pågått (varighet (tidsrom/sesong/hele året) og når i uka/på døgnet (ukedager, helg, helligdager, dag, kveld, natt)). Vi anbefaler at du legger ved en støylogg som viser omfanget av støyen. Vi kan sende deg en mal for hvordan du fører støylogg om du tar kontakt med oss for å få oversendt dette.
  • Andre relevante opplysninger for saken (om du har klaget før, er det flere som er plaget osv.)

Du må gjøre deg kjent med hvor støyen kommer fra og hva støykilden er før du kan sende oss en henvendelse. I utgangspunktet kan du ikke være anonym, da du og den som blir påklaget begge blir parter i saken. Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål til dette.

Støy fra dyrehold

Lunner, Nordre Land, Søndre Land og Østre Toten har egne forskrifter om hundehold som i ulik grad regulerer støy fra hundehold i boligstrøk og tettbygde strøk. Forskriften er hjemlet i lov om hundehold. Det er Politiet som håndhever regelverket. Kjenner du til dyr der dyrevelferden ikke er god, kan du kontakte Mattilsynet.

Miljørettet helsevern IKS fraråder hanehold i tettbygde strøk, fordi det ligger i hanens natur å gale, noe som kan forstyrre nattesøvnen for naboer. Lyd fra hane er ikke noe man kan forvente i et boligområde, i motsetning til om man er bosatt i tilknytning til et landbruksområde. Se ellers mer om dyrehold utover det som omhandler støy på vår nettside: Dyrehold.

Sist oppdatert 01.08.2022.