Skadedyr

Med skadedyr forstås pattedyr, fugler, insekter og andre levende organismer:

  • som kan overføre smittsomme sykdommer til mennesker
  • som kan forårsake andre sykdommer eller helseproblemer hos mennesker
  • som gjør materiell skade og dermed utløser bekjempelsestiltak

Unntak:

  • sykdomsfremkallende mikroorganismer
  • smittsomme dyresykdommer

Det er eier eller bruker av bygning, innretning eller annet, som er ansvarlig for å iverksette nødvendige tiltak for å forebygge, evt. oppdage, eller utrydde forekomst av skadedyr i henhold til forskrift om skadedyrbekjempelse.

Forskriften gjelder for all bekjempelse av skadedyr enten den er foretatt av privatpersoner i sitt eget hjem, det offentlige som eier av bygning og lignende eller av et profesjonelt skadedyrfirma på vegne av privat eller offentlig oppdragsgiver. Den gjelder med noen få unntak som følger av bestemmelsen for alle typer bekjempelsesmidler, dvs. biocidholdige produkter og mekaniske innretninger, som for eksempel en lysfelle.

Helserisiko

Skadedyr kan forårsake sykdommer eller helseproblemer hos mennesker via bitt, ved forurensning av matvarer, drikkevann eller ved forurenset badevann. Skadedyr kan også gi helseplager i form av allergiske reaksjoner. I tillegg kan skadedyr på forskjellige måter forårsake materielle skader.

Skadedyrbekjempelse

Eiere og brukere av bygning, innretning m.v. skal sørge for at det settes i verk nødvendige tiltak for å forebygge og eventuelt oppdage forekomst av skadedyr. Den som eier eller bruker en bygning, innretning eller annet, kan selv utføre skadedyrbekjempelse på eget område. Det må brukes bekjempelsesmidler og metoder som gir minst mulig skadevirkninger for miljø og helse, men som gir ønsket resultat. Kjemiske midler som benyttes, skal være godkjente til formålet.

Kommunen kan pålegge den ansvarlige å iverksette nødvendige tiltak for å forebygge eller utrydde skadedyr hvis forekomst av skadedyr tilsier dette. Dersom ikke pålegget følges, kan kommunen gjennomføre tiltak for den ansvarliges regning.

Miljørettet helsevern er behjelpelig med å artsbestemme smådyr som forekommer innendørs. og gir råd og veiledning i saker som involverer skadedyr som insekter, mus og rotter.

Har skadedyr først etablert seg, er det ofte vanskelig å bekjempe dem uten profesjonell hjelp. For å ha rett til å drive ervervsmessig skadedyrbekjempelse kreves godkjenning av Folkehelseinstituttet. Folkehelseinstituttets oversikt over godkjente skadedyrbekjempere finner du her.

Aktuelle linker:

Lovverk: forskrift om skadedyr

Folkehelseinstituttet:

        Veiledere om skadedyrkontroll i overnattingsbedrifter

        Veiledere om skadedyrkontroll i skoler og barnehager

        Lover og forskrifter

 

 

Sist oppdatert 15.06.2018