Regelverk

Den viktigste loven som styrer vår virksomhet er folkehelseloven og en rekke forskrifter knyttet til denne.

Lenke til folkehelseloven: Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) 

Utdrag fra loven

  • 1.Formål

Formålet med denne loven er å bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse, herunder utjevner sosiale helseforskjeller. Folkehelsearbeidet skal fremme befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold og bidra til å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse.

Loven skal sikre at kommuner, fylkeskommuner og statlige helsemyndigheter setter i verk tiltak og samordner sin virksomhet i folkehelsearbeidet på en forsvarlig måte. Loven skal legge til rette for et langsiktig og systematisk folkehelsearbeid.

Kapitteloversikt:

LOVER:

FORSKRIFTER:

 

VEILEDERE:

 

Sist oppdatert 31.03.2023