Uttalelse til planer

Bevisstheten om hvordan ulike levekår bidrar til å påvirke folkehelsen kan brukes aktivt for å sikre en tilrettelegging av samfunnet, samt det fysiske miljøet gjennom planarbeid etter plan- og bygningsloven.

Miljørettet helsevern bistår kommunen i medvirkning, utredning og uttalelse til ulike planer for å ivareta helsehensynet i planleggingen.

Plansaker som helsemyndighetene bør få til uttalelse:

  • ved utarbeidelse og rullering av kommuneplaner og kommunedelplaner
  • ved utarbeidelse av reguleringsplaner som har sannsynlige helse- og miljøaspekter i tilknytting til for eksempel støy, ulykkespunkt, luft- eller vannforurensning
  • ved utarbeidelse av større planer av typen hovedplan for vannforsyning, hovedplan for avløp og trafikksikkerhetsplaner
  • ved utarbeidelse av beredskapsplaner, i særlig grad for vannforsyningsanlegg
  • ved større utslipps- og konsesjonssaker
  • i byggesaker som antas å ha prinsipiell betydning av helse- og miljøkarakter

Vi uttaler oss også til konkrete prosjekter som ved bygging av nye skoler og barnehager, eller eksisterende skoler og barnehager som skal renoveres, bygges om eller hvor det skal bygges på.

Oppdatert: 15.01.2019