Tilbakemeldingsskjema, meldeskjema og søknadsskjema

Her finner du en oversikt over pliktige meldinger og krav til godkjenning, der vi krever bruk av skjema. Både elektroniske og nedlastbare skjemaer er tilgjengelige her på våre nettsider. Nedlastbare skjemaer finner du  ved å klikke på de enkelte fagområdene under fanen “Fagområder”. Eventuelt kan du ta kontakt med oss pr. telefon, e-post eller brev for å få oversendt det skjema som er aktuelt for deg.

Tilbakemeldingsskjema på tilsynsrapport

Tilbakemeldingsskjema på tilsynsrapport fra Miljørettet helsevern IKS for tatovører, hudpleiesalonger, solarievirksomheter, frisører, privatboliger etter luftprøvemålinger, asylmottak, badeanlegg.

-Her finner du elektronisk tilbakemeldingsskjema.

Meldeskjema – Generell meldeplikt etter forskrift om miljørettet helsevern

Forskrift om miljørettet helsevern.

§ 14. Meldepliktige virksomheter
Følgende virksomheter, eiendommer og tiltak skal melde til kommunen* før oppstart og ved vesentlige utvidelser eller endringer:

 • Asylmottak.
 • Hospitser.
 • Campingplasser og andre lignende virksomheter hvor allmennheten har adgang eller som benyttes av mange mennesker.
 • Lokaler for undervisning og andre forsamlingslokaler hvor allmennheten har adgang eller som benyttes av mange mennesker.
 • Virksomheter som foretar utslipp av avløpsvann.
 • Virksomheter som har kjøletårn eller lignende innretninger.
*Med kommunen menes Miljørettet helsevern IKS. Miljørettet helsevern IKS utfører lovpålagte oppgaver på vegne av -, og i nært samarbeid med kommuneoverlegen. Kommuneoverlegen  er delegert myndighet fra kommunestyret via rådmann. 

-Her finner du elektronisk meldeskjema for asylmottak. 

Meldeskjema – Badeanlegg

Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu m.v.

§ 6. Meldingsplikt og dokumentasjon

 • Før badeanlegg tas i bruk, og ved endringer i driften skal eieren av anlegget legge frem for kommunen* melding med vurdering av alle forhold som kan ha innvirkning på helse, hygiene eller sikkerhet for brukerne ved driften av badeanlegget.
 • For boblebad skal melding blant annet inneholde opplysninger om boblebadets utforming og driftsbetingelser, herunder modell/type, i henhold til § 18.
 • Meldingen skal forelegges medisinsk-faglig rådgiver til uttalelse.

§ 18. Krav til boblebad

 • Alle boblebad skal være utformet og drives slik at hygieniske ulemper unngås.
 • Folkehelseinstituttet kan gi en forhåndsuttalelse om hvorvidt ulike typer/modeller av boblebad er utformet og kan drives slik at de kan gi tilfredsstillende beskyttelse mot Legionella. For boblebad som ikke er forhåndsvurdert, skal den enkelte innretning vurderes nærmere av kommunen i forbindelse med melding, jf. § 6.
*Med kommunen menes Miljørettet helsevern IKS.

Meldeskjema – Legionella

Forskrift om miljørettet helsevern

§ 11 c. Meldeplikt til kommunen og inspeksjonsordning

 • Virksomheter med kjøletårn og luftskrubbere skal melde til kommunen* 
  •  a) ved første gangs oppstart, vesentlige utvidelser eller endringer og
  •  b) når det er grunn til å tro at det foreligger alvorlige feil ved kjøletårn eller luftskrubber som kan medføre spredning av legionellasmitte.
 • Virksomheter skal i forbindelse med melding etter første ledd bokstav a, deretter hvert femte år, legge frem for kommunen* en vurdering av innretningen fra et akkreditert inspeksjonsorgan.
 • Kommunen* kan gi unntak fra krav om ny vurdering hvert femte år for kjøletårn og luftskrubbere der vurderingen etter annet ledd viser at vekstbetingelsene for Legionella ikke er til stede.
 • Kommunen* kan kreve framlagt ny vurdering av innretningen fra et akkreditert inspeksjonsorgan i tilfelle som nevnt i første ledd bokstav b, og som en del av granskning etter folkehelseloven § 13 annet ledd.
 • Omkostninger forbundet med vurdering fra akkreditert inspeksjonsorgan betales av virksomheten.

For virksomheter som for eksempel har kjøletårn i bruk kun i sommerhalvåret, vil det ikke kreves at de sender ny melding ved oppstart hvert år.

Meldingen bør inneholde kortfattet informasjon om virksomheten, innretningen, ansvarsforhold og aktuelle kontaktpersoner. Det skal også foreligge en kort redegjørelse for hvordan forskriftens krav om forebygging av Legionella blir ivaretatt.

*Med kommunen menes Miljørettet helsevern IKS.

Meldeskjema – Salongvirksomheter

Forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet m.v.

§ 5. Krav til lokaler og melding/godkjenning av disse 

 • Lokalene skal være utformet, innredet og utstyrt på en slik måte at rengjøring, desinfeksjon/sterilisering og oppbevaring av utstyr kan skje på en hygienisk tilfredsstillende måte for å forebygge overføring av smittsomme sykdommer. Lokalene skal ha innlagt vann og tilstrekkelig antall vaskeservanter tilpasset virksomhetens art og størrelse.
 • Lokalene skal ikke benyttes til annen virksomhet eller aktivitet som kan innebære en hygienisk risiko, og kan heller ikke lånes eller leies ut til slik virksomhet. Innredningen og utstyret skal tilpasses virksomhetens art og størrelse, samt hvor mange personer som oppholder seg i lokalene.
 • Lokaler som skal benyttes til frisør- og hudpleievirksomhet skal tilfredsstille kravene i første og annet ledd og meldes til kommunen* før de tas i bruk. Lokaler som skal benyttes til tatoverings- og hulltakingsvirksomhet, skal tilfredsstille kravene i første og andre ledd og være godkjent av kommunen før de tas i bruk. Tatoverings- og hulltakingsvirksomhet kan bare utøves i godkjent lokale.
 • Krav om melding eller godkjenning gjelder også når eksisterende virksomhet skifter eier og ved større ominnredninger.
*Med kommunen menes Miljørettet helsevern IKS.

– Her finner du elektronisk meldeskjema for frisør- og hudpleievirksomhet.

– Her finner du elektronisk meldeskjema for solarievirksomhet.

– Her finner du elektronisk skjema for søknad om godkjenning av lokaler.

Søknadsskjema – Barnehager og skoler

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.

§ 6. Krav om godkjenning

 • Virksomheter som omfattes av forskriften, jf. § 2, skal være godkjent av kommunen*.
 • Godkjenning etter denne forskrift fritar ikke for bestemmelser som er gitt i medhold av annet regelverk.
 • Søknad skal fremlegges for godkjenningsmyndigheten når det foreligger plan for etablering, utvidelse eller endring av virksomheten.
 • Søknad om godkjenning skal inneholde dokumentasjon som viser hvordan virksomhetens eier vil sikre at virksomheten planlegges, etableres, drives og videreutvikles i samsvar med forskriftens bestemmelser.
 • Det må fremgå hvor mange barn/elever og ansatte virksomheten er beregnet for.
*Med kommunen menes Miljørettet helsevern IKS.

Sist oppdatert 28.05.2019.