Asylmottak

Asylmottak er meldepliktig virksomhet. Forskrift om miljørettet helsevern fastslår at asylmottak og hospitser skal sende melding til kommunen. Disse hadde godkjenningsplikt etter hotelloven som ble opphevet i 1998 og er virksomheter som det er særlig viktig at helsemyndighetene har oppsyn med.

 

Forskrift om miljørettet helsevern er hjemlet i folkehelseloven og har som mål å fremme folkehelse og bidra til gode miljømessige forhold. Forskriften skal bidra til å beskytte befolkningen mot faktorer i miljøet som kan påvirke helsen negativt. Med miljø menes blant annet det fysiske, psykososiale og biologiske miljøet.

Forskriften gjelder for asylmottak og barnevernsinstitusjoner/omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere jf. forskriften § 2.

I henhold til forskriften § 14 om meldepliktige virksomheter skal asylmottak melde fra til kommunen før oppstart og ved vesentlige utvidelser eller endringer. Barneverninstitusjoner/omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere er ivaretatt gjennom godkjenningsordningene til Bufetat, og er derfor ikke meldepliktige. Per 01.01.2020 har vi ingen slike omsorgssentre i vår region.

Miljørettet helsevern IKS sine oppgaver ved asylmottak og omsorgssentre:

  • Føre tilsyn etter forskriften
  • Behandle klager bl.a. knyttet til det fysiske eller psykososiale miljøet
  • Gi råd og veiledning til eiere, driftsoperatører, personale og andre
MELDESKJEMA:

Meldeskjema for asylmottak

LOVVERK:

Forskrift om miljørettet helsevern.

Veileder til forskriften: Miljørettet helsevern. Helsedirektoratet 2004

BOFORHOLD:

Bokvalitet på norske asylmottak. NTNU, SINTEF Byggforsk og Høgskolen i Lillehammer 2015

Bokvalitet i asylmottak – En veileder

HELSE/SMITTEVERN:

Asylsøkeres helse. Informasjon, nyheter og råd rettet mot helsetjenesten. Folkehelseinstituttet

Barns miljø og sikkerhet (norsk, engelsk, urdu, arabisk og somali). Helsedirektoratet 2009

Veileder for helsetjenestetilbudet til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente, Miljørettet helsevern. Helsedirektoratet 2015

Vannrapport 123, Forebygging av legionellasmitte – en veiledning. Folkehelseinstituttet 2015 (4. utgave)

SKADEDYR:

Forskrift om skadedyrbekjempelse

Skadedyrveilederen. Nettpublikasjon, Folkehelseinstituttet

 INNEKLIMA:

Råd for godt inneklima i boligen. Artikkel, Folkehelseinstituttet 2016

Råd for å unngå fukt og mugg. Artikkel, Folkehelseinstituttet 2013

Folkehelseinstituttets temaside om inneklima

 UTEAREAL:

Forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr.

 

Sist oppdatert 11.08.2022.