Avløpsslam

Regelverket for bruk av avløpsslam er strengt, både med hensyn til krav til slamkvalitet og bruk. Dette sikrer at landbruket kan nyttig­gjøre seg ressursene i avløpsslam på en trygg og bærekraftig måte.

 

Regelverk til lagring og bruk av avløpsslam:
 • Lagring og bruk av avløpsslam er regulert gjennom forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav (Landbruksdepartementet 2003). Reglene for bruk av avløpsslam forvaltes av helse- og landbruksmyndighetene i kommunen.
Melding om bruk av avløpsslam:
 • Ved bruk av avløpsslam skal det iht § 25 sendes melding til kommunen og Miljørettet helsevern IKS senest 2 uker før første levering, med vurdering av forhold som kan ha innvirkning på forurensningsmessige, helsemessige og hygieniske forhold ved bruken. Meldeskjema kan lastes ned her 2022-MELDESKJEMA
Slamkvalitet:
 • Slam som skal brukes, må være stabilisert slik at det ikke forårsaker luktulemper eller andre miljøproblemer ved lagring og bruk.
 • For å unngå at sykdomsfremkallende organismer spres, kreves det at slammet skal ha gjennomgått en hygienisering. Det innebærer at slammet utsettes for høy temperatur (og ved enkelte metoder også høy pH) over en viss tid slik at bakterier, parasittegg og virus uskadeliggjøres.
Begrensninger på bruk:
 • Slam er ikke tillatt brukt på arealer der det dyrkes grønnsaker, poteter, bær eller frukt, på eng eller i gartnerier.
 • Der slam er spredt kan det først dyrkes grønnsaker, poteter, bær eller frukt etter at det er gått tre år siden sist sprededato.
 • Etter spredning skal slammet nedmoldes straks og seinest innen 18 timer. (Ved tett bebyggelse stilles det strengere krav til nedmolding.)
 • Slam må ikke spres på snødekket eller frossen mark, og uansett ikke mellom 1. november og 15. februar.
 • Slam kan ikke brukes på jord der tungmetallkonsentrasjonene er over gitte grenseverdi­er. Dette er for å unngå at slam brukes der det er høye konsentrasjoner av tungmetaller i jorda, uansett om forekomstene er naturlige eller er tilført fra menneskeskapte kilder.
 • Bruker av slam plikter å legge fram de opplysningene som er nødvendig for at tilsynsmyndighetene skal kunne gjennomføre sine oppgaver etter forskriften.
 • I henhold til gjødselvareforskriften kan det maksimalt spres 2 tonn slamtørrstoff per dekar per 10 år når avløpsslam benyttes i jordbruket.
 • Lokal lagring av slam skal ikke forårsake unødig luktulempe for beboere i området.
 • Avstanden til nærmeste bebyggelse bør være minst 200 meter for stabilisert slam.
 • Avløpsslam må ikke plasseres på flomutsatte områder eller så nær vassdrag, brønn eller annet vannforsyningssystem at det medfører fare for forurensning.
 • Slam med mer enn 25 % tørrstoff kan lagres direkte på bakken men skjermes mot overflatevann.
 • Bruker av slam skal føre internkontroll. Dette medfører bla at spredning av slam må tas med i gjødselplanleggingen.
 • Spredning av slam bør ikke foregå nærmere enn 15 meter fra bekk/vassdrag uten drikkevannsinteresser
 • Når det gjelder overflatebrønner eller bekk/ vassdrag med drikkevannsinteresser anbefales det en minsteavstand på 100 m fra spredeareal. Større avstand ved økende fare for overflateavrenning.
 • Borebrønner vil være mindre utsatt for forurensning slik at denne avstanden kan reduseres, avhengig av topografi, berggrunn og borehullets beliggenhet i forhold til spredeareal.

Sist oppdatert 10.08.2022.