Barnehager, dagmamma, skoler og SFO

Denne nettsiden er under oppdatering  pga. forskriftsendringer. Ny forskrift om helse og miljø i barnehager, skoler og skolefritidsordninger trådte i kraft fra 01.07.2023. Denne forskriften erstatter tidligere forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. 
Alle barnehager og skoler skal godkjennes etter bestemmelsene i forskrift om helse og miljø i barnehager, skoler og skolefritidsordninger

 

Forskriften gjelder for planlegging, tilrettelegging og drift av
a. barnehager
b. grunnskoler
c. videregående skoler
d. skolefritidsordninger
e. leksehjelpordninger i tilknytning til skolevirksomhet
f. andre virksomheter, herunder barnepassvirksomheter og barneparker, som mot godtgjøring gir tilsyn med og omsorg for barn under skolepliktig alder, når virksomheten er regelmessig og tilbyr en ukentlig oppholdstid på mer enn ti timer og der tre eller flere barn er til stede samtidig.

Virksomheten plikter å gjøre seg kjent med forskriftens bestemmelser. Forskriften stiller en rekke krav, både når det gjelder trivsels-, helse-, hygiene- og sikkerhetsmessige forhold.

Formålet med forskriften er å bidra til at miljøet i miljøet i barnehager, på skoler, skolefritidsordninger og leksehjelpordninger fremmer barns og elevers helse, trivsel, lek og læring, samt at sykdom, skade og alvorlige hendelser forebygges.. Dette omfatter tilrettelegging for funksjonshemmede, renhold, inneklima, sanitære forhold, sikkerhet m.m.

Internkontroll er også viktig og det er eier av virksomheten sitt ansvar å sikre et tilfredsstillende internkontrollsystem.

Dagmammaer må også søke om godkjenning etter forskriften.

Regelverk og veileder

Godkjenning
Alle virksomheter som er omfattet av forskriften skal godkjennes etter forskrift om helse og miljø i barnehager, skoler og skolefritidsordninger skal sende søknad når det foreligger plan for etablering, utvidelse eller endring av virksomhet, og godkjennes før oppstart. Forskriftens § 15 stiller krav om at det skal fremlegges søknad for godkjenningsmyndigheten. Godkjennings- og tilsynsmyndighet er delegert til kommuneoverlegen i den enkelte kommunene. Miljørettet  helsevern IKS utfører tilsyn og saksbehandling. Du kan lese mer om godkjenningsprosessen i veileder til forskriftens § 15.

Klikk her for å laste ned søknadsskjema (Word-fil)

Tilsyn
I tillegg fører vi tilsyn med at alle barnehager og skoler fortsetter å tilfredsstille kravene i forskrift om helse og miljø i barnehager, skoler og skolefritidsordninger, også etter at godkjenning er gitt. Vi skal gjennomføre tilsyn ved den enkelte virksomhet hvert 3.-5. år.

Klage
Dersom du som forelder/foresatt har noe å utsette på barnas/elevenes helse og miljø i barnehagen/skolen, må du først ta dette opp med virksomheten. Dersom dette ikke fører frem kan du ta kontakt med oss.

Det er også viktig å merke seg at virksomheten har plikt til å informere brukerne eller foresatte om forhold ved barnehagen/skolen som kan virke negativt på helsen. På samme måte har virksomheten også plikt til å gi opplysninger til tilsynsmyndigheten (kommuneoverlegen og eventuelt miljørettet helsevern) om forhold som kan ha negativ innvirkning på helsen. Slike opplysninger skal gis uoppfordret.

 

Miljørettet helsevern IKS sine oppgaver

• Motta og behandle søknader om godkjenning

• Behandle klager vedrørende forhold som omfattes av forskriften

• Føre tilsyn

• Gi råd og veiledning til eiere, styrere og rektorer, foresatte m.m.

 

AKTUELLE LINKER  

Lovverk

Smittevern

Inneklima

Skadedyr

Utelek

Sist oppdatert 20.12.2023.