Dyrehold i tettbygde strøk

Dyrehold i tettbygd strøk kan ofte føre til nabokonflikter ved at det oppstår hygieniske ulemper i form av lukt, forurensning, avfall, støy etc. som for noen er til stor  sjenanse og som oppleves som en forringelse av bomiljøet. Det er ikke forbudt å holde dyr, men dyreholdet skal ikke være plagsomt for naboer eller miljøet. Med dyrehold menes hunder, katter, duer, kaniner, fjærkre, hester, kyr, sauer, geiter o.l. som blir ivaretatt i bopel eller umiddelbar nærhet (kaninbur, fjærkrebur o.l. i hagen).

Regelverk

Forskrift om miljørettet helsevern stiller helse- og miljøkrav til lokaler, virksomheter og eiendommer ved at disse skal drives på en helsemessig tilfredsstillende måte, slik at de ikke medfører fare for helseskade eller helsemessig ulempe. Med helsemessig ulempe menes forhold som etter en helsefaglig vurdering kan påvirke helsen negativt og som ikke er helt uvesentlig. Det er eieren som er ansvarlig for å utføre beskyttelsestiltak og ta de forholdsregler som ellers er nødvendige for å forebygge, hindre eller motvirke at slik virkning oppstår.

Ikke enhver fare for helseskade eller fare for helsemessig ulempe kan kreves rettet. Forholdet må være over en viss tålegrense og av en viss alvorlighet, dersom det kan anses å være i strid med forskriften. Mennesker reagerer ulikt på ulike miljøfaktorer. For eksempel vil astmatikere og allergikere være spesielt sårbare og virkningene vil for dem kunne være vesentlig større enn for andre. Det gjelder som utgangspunkt en objektiv norm innen miljørettet helsevern, hvilket innebærer at et forhold må ha innvirkning på helsen til «folk flest» og ikke kun et enkeltindivid, dersom det skal være aktuelt å benytte virkemidlene i folkehelseloven, kapittel 3.

Vi anbefaler at du først forsøker å ta saken opp med dyreeier på en hyggelig måte, og hører om dyreeier har forslag til løsning. Dersom du vil klage må du sende skriftlig klage til oss, per epost eller post. Du kan også ringe oss for å drøfte forholdet først.

Forholdsregler

  • Det er viktig at antall dyr ikke overstiger det som er forsvarlig og det som eier kan mestre på en rimelig måte. Drift av dyrepensjonat krever spesiell tillatelse fra Mattilsynet.
  • Alle dyreeiere er ansvarlig for at dyreholdet ikke medfører sjenerende lukt, støy eller forurensning for omgivelsene.
  • Alt avfall som matrester, ekskrementer, strø, kattesand o.l., skal forvaltes slik at hygieniske ulemper ikke oppstår. Dyrenes oppholdssted bur/hus e.l. må til enhver tid holdes rene. Skadedyr så som rotter, mus m.m. skal ikke forekomme.

Les mer om skadedyr på Folkehelseinstituttets sider.

Hanehold

  • Miljørettet helsevern aksepterer i utgangspunktet ikke hanehold i tettbygde strøk, fordi det ligger i hanens natur å gale, og dette kan forstyrre nattesøvnen for naboer. Det er kun i spesielle tilfeller, som f.eks. i forbindelse med landbrukseiendommer, at miljørettet helsevern vil kunne akseptere hanehold.

Eierløse eller forvillede katter

  • Mattilsynet har forvaltningsansvaret for dyrevelferden. Se Mattilsynet sine sider om eierløse/forvillede katter. Vær oppmerksom på at dersom du begynner å mate en villkatt, og dette får et visst omfang, påtar du deg omsorgsansvaret etter dyrevelferdsloven.

Hva skjer når du har sendt klagen?

Når vi mottar klagen vurderer vi først om saken faller inn under vårt ansvarsområde, og om vi har ressurser til å behandle den. Vi mottar mange klager, og sakene prioriteres etter alvorlighetsgrad. Det er ikke alltid vi kan ta saken. Dersom vi behandler saken tar vi først kontakt med dyreeier for å komme og se på dyreholdet. De fleste saker løser seg med dialog, men vi kan stille krav til at forhold som medfører helse- eller forurensningsproblemer rettes opp i. Da fatter vi enkeltvedtak i tråd med forvaltningsloven. Du som klager vil få et svar innen tre uker om hva vi gjør med saken.

Hvilke klager kan du ikke sende til Gjøvikregionen helse- og miljøtilsyn IKS?

Vi behandler ikke bekymringsmeldinger om dyrevelferd. Dersom du oppdager at dyr ikke har det bra, må du varsle Mattilsynet.

Vi behandler kun klager som medfører helse- eller forurensningsproblemer som ikke er helt uvesentlige. Du kan ikke klage dersom dyreholdet kun er til sjenanse, og vi behandler vanligvis ikke klager på vegne av andre. Vi behandler ikke brudd på ordensregler i borettslag, dette reguleres av burettslagslova.

Sist oppdatert 04.07.2018