Dyrehold i tettbygde strøk

Dyrehold i tettbygd strøk kan føre til nabokonflikter ved at det oppstår hygieniske ulemper i form av lukt, forurensning, avfall, støy etc. som for noen er til stor  sjenanse og som oppleves som en forringelse av bomiljøet. Dyrehold skal ikke være plagsomt for naboer eller miljøet. Med dyrehold menes hunder, katter, duer, kaniner, fjærkre, hester, kyr, sauer, geiter m.m. som blir ivaretatt i bopel eller umiddelbar nærhet (kaninbur, fjærkrebur o.l. i hagen).

Regelverk

Forskrift om miljørettet helsevern stiller helse- og miljøkrav til lokaler, virksomheter og eiendommer ved at disse skal drives på en helsemessig tilfredsstillende måte, slik at de ikke medfører fare for helseskade eller helsemessig ulempe. Ikke enhver fare for helseskade eller fare for helsemessig ulempe kan kreves rettet. Forholdet må være over en viss tålegrense og av en viss alvorlighet, dersom det skal anses å være i strid med forskriften. Forskrift om skadedyrbekjempelse sier at det er huseiers ansvar både å forebygge forekomst av skadedyr og sette i verk nødvendige tiltak på egen eiendom dersom problemet oppstår.

Dyrehold reguleres også av annet regelverk, f.eks.:

  • Naboloven – § 2 i naboloven slår fast at ingen må ha, gjøre eller sette i verk noe som urimelig eller unødvendig er til skade eller ulempe på naboeiendom. Privatrettslig.
  • Plan og bygningsloven – Tiltak som endrer bruken av et bygg i forbindelse med dyrehold kan være søknadspliktig. Byggesaksavdelingen i kommunen kan kontaktes.
  • Dyrevelferdsloven – Mattilsynet har myndighet.
  • Hundeloven – Politiet – sikkerhet, ro og orden. Lunner, Nordre Land, Søndre Land og Østre Toten har lokale forskrifter om hundehold.
Forholdsregler
  • Det er viktig at antall dyr ikke overstiger det som er forsvarlig og det som eier kan mestre på en rimelig måte. Drift av dyrepensjonat krever spesiell tillatelse fra Mattilsynet.
  • Alle dyreeiere er ansvarlig for at dyreholdet ikke medfører sjenerende lukt, støy eller forurensning for omgivelsene.
  • Alt avfall som matrester, ekskrementer, strø, kattesand o.l., skal forvaltes slik at hygieniske ulemper ikke oppstår. Dyrenes oppholdssted bur/hus e.l. må til enhver tid holdes rene. Skadedyr så som rotter, mus m.m. skal ikke forekomme.

Les mer om skadedyr på Folkehelseinstituttets sider.

Hønsehold i tettbygde strøk
  • Den som anskaffer høns bør gå i dialog og varsle berørte naboer før hønseholdet starter opp.
  • Miljørettet helsevern fraråder hanehold i tettbygde strøk, fordi det ligger i hanens natur å gale, og dette kan forstyrre nattesøvnen for naboer. Haneeier må være forberedt på at hanen kan bli krevet fjernet i tettbygde boligområder. Det foreligger en domsavgjørelse fra Halden tingrett fra 2019, der resultatet var at haneeier måtte fjerne hanen. 
Eierløse eller forvillede katter

Mattilsynet har forvaltningsansvaret for dyrevelferden. Se Mattilsynet sine sider om eierløse/forvillede katter. Vær oppmerksom på at dersom du begynner å mate en villkatt, og dette får et visst omfang, påtar du deg omsorgsansvaret etter dyrevelferdsloven.

Klage på dyrehold

Vi anbefaler at du først forsøker å ta saken opp med dyreeier på en hyggelig måte, og hører om dyreeier har forslag til løsning. Dersom du vil klage må du sende skriftlig klage til oss, per epost eller post. Du kan også ringe oss for å drøfte forholdet først. Vi mottar mange klager, og sakene prioriteres etter alvorlighetsgrad.

Hvilke klager kan du ikke sende til Miljørettet helsevern IKS?

Vi behandler ikke bekymringsmeldinger om dyrevelferd. Dersom du oppdager at dyr ikke har det bra, må du varsle Mattilsynet.

Vi behandler kun klager som medfører helse- eller forurensningsproblemer som ikke er helt uvesentlige. Du kan ikke klage dersom dyreholdet kun er til sjenanse, og vi behandler vanligvis ikke klager på vegne av andre. Vi behandler ikke brudd på ordensregler i borettslag, dette reguleres av burettslagslova.

Dersom konflikten oppleves som fastlåst, kan du kontakte Konfliktrådet for råd og veiledning, og eventuelt hjelp til megling. Tjenesten er gratis.

Innbyggere i Gjøvikregionen, Gran og Lunner kan kontakte Konfliktrådet Innlandet på telefon: 62 00 08 31.

 

Sist oppdatert 24.07.2024.