Solarier

Lokaler som benyttes til solarium omfattes av forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet m.v. (med hjemmel i smittevernloven og folkehelseloven). Forskriften har til formål å sikre tilfredsstillende hygieniske forhold og forebygge overføring av smittsomme sykdommer. 

På vegne av kommuneoverlegen fører miljørettet helsevern tilsyn etter forskrift om strålevern og bruk av stråling (strålevernforskriften). Forskriften har som formål å sikre forsvarlig strålebruk, forebygge skadelige virkninger av stråling på menneskers helse og bidra til vern av miljøet. 

Samtlige solarier, enten de finnes som solstudioer, eller tilknyttet for eksempel treningssentre, frisørsalonger, hoteller, kiosker eller arbeidsplasser skal oppfylle forskriftens krav.

Lovverk

Virksomheten plikter å gjøre seg kjent med forskriftenes bestemmelser.

18-års aldersgrense

Siden 1. juli 2012 har det ikke vært lov å tilby solarium til personer under 18 år i Norge.

18-års grensen ble innført fordi soling i solarium øker risikoen for hudkreft, og risikoen er størst når man starter i ung alder og tar solarium ofte.

Fra og med 1. januar 2017 må alle virksomheter som tilbyr solarium ha et tilfredsstillende system for alderskontroll som sikrer at bare de som er over 18 år får tilgang til solariene.

Lokalene 

Lokalene skal være utformet og innredet renholdsvennlige. Det må finnes desinfeksjonsmidler og papirhåndkle til å desinfisere solsengene før og etter bruk.

Meldeplikt- solarievirksomheter

Virksomhetsansvarlig skal sende melding til kommunen ved Gjøvikregionen helse- og miljøtilsyn IKS ved oppstart første gang. Det må også sendes melding ved eierskifte, bytte av lokalene eller ved større ominnredninger. Meldeskjema for solarievirksomhet finnes under fanen skjema på våre hjemmesider.

Kommunene er delegert myndighet fra Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) til å føre tilsyn med solarier og treffe nødvendige enkeltvedtak i henhold til forskrift om strålevern og bruk av stråling (strålevernforskriften).

Etter strålevernforskriften §§ 13-15 må også alle virksomheter som tilbyr solarier til kosmetisk formål til salg, utleie eller bruk, melde dette inn til DSA. Meldeskjema er tilgjengelig på Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) sine nettsider

DSA skal også ha melding ved driftsstans, nedleggelse eller salg av virksomheten og/eller solariene til nye eiere, samt avhending av solariene.

Fra 1.1.2017 skal meldingen for hvert enkelt solarium også inneholde en redegjørelse for systemet virksomheten har for alderskontroll. Veileder til solstudioeiere og virksomheter som tilbyr soling i solarium (Veileder 3) beskriver hvordan dette skal gjøres i DSA sitt elektroniske meldesystem (EMS).

Virksomheten plikter å gjøre seg kjent med forskriftenes bestemmelser. DSA har utarbeidet en veileder til solstudioinnehavere og virksomheter som tilbyr soltimer. Mer informasjon om tillatte rør og solsenger finner du på DSA sine nettsider.

Internkontroll

For å sikre at forskriftene etterleves skal det etableres internkontrollsystem og drives internkontroll. Denne bør inneholde beskrivelse av følgende rutiner for:

 • Renhold og desinfeksjon.
 • Å sjekke hvilke rør, lamper og rørkombinasjoner som er tillatt i hvert enkelt solarium og når disse skal byttes (oppdaterte oversikter finnes på Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet sine nettsider).
 • Rutiner for å sjekke at solingstidstabellen oppdateres ved skifte av rør og lamper.
 • Å sjekke at merking av sengene, oppslag om advarseltekst, verneregler og 18-års aldersgrense, samt bruksanvisning med anbefalte solingstider er lett tilgjengelig og lett synlig.
 • Å sikre at de ansatte bruker beskyttelsesbriller når de skal utføre oppgaver med et solarium med rør og lamper tent.
 • Opplæring av nye ansatte slik at de er i stand til å informere om helserisiko, om vernereglene samt anbefale solingstid i forhold til kundens hudtype og hvilket solarium han eller hun kan bruke.
 • Å påse at nødvendig informasjon om virksomheten er lett synlig dersom solariene ikke er betjent (navn og telefonnummer til eier/daglig ansvarlig), slik at kunden har noen å henvende seg til ved behov for informasjon eller hvis noe er galt.
 • Avvikshåndtering og internrevisjon.

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) fraråder bruk av solarium

For mer informasjon om solarier, UV-stråling generelt og helseskader les mer på DSA sine nettsider.

Vår rolle

 • Motta meldinger og holde oversikt over virksomhetene
 • Gi råd og veiledning til eiere og virksomhetsledere
 • Føre tilsyn
 • Behandle klagesaker

Sist oppdatert 11.01.2019