Infoark om syke barn

Når må barnet være hjemme fra barnehagen?

Kommuneoverlegene i Gjøvikregionen og Gran har laget en oversikt i tabellform med råd: Syke barn tabell- veileder for barnehager.  Det ble gjort noen mindre endringer høsten 2017 (kvalitetssikret av kommuneoverlegene).

Vi minner samtidig om at det er viktig å vaske hendene for å forebygge smitte. God håndhygiene er vårt viktigste tiltak mot smittespredning. For mer informasjon henvises det til “Smittevern i barnehage og skole” på Folkehelseinstituttets nettsider: https://www.fhi.no/sv/barnehage/.