Informasjon til eiere av luftskrubbere og kjøletårn

Alle virksomheter som har kjøletårn og luftskrubbere skal melde fra til kommunen.

Forskrift om miljørettet helsevern kap. 3a stiller krav til virksomheter med innredninger som direkte eller indirekte kan spre legionella via aerosol (ørsmå, finforstøvede partikler av enten fast stoff eller væske i en gass) til omgivelsene.

Meldeplikt

Ifølge forskriften skal virksomheter med kjøletårn og luftskrubbere melde virksomheten til kommunen. Virksomheter skal i forbindelse med melding til kommunen legge frem en vurdering av innretningen fra et akkreditert inspeksjonsorgan.

Forskrift om miljørettet helsevern kap. 3a:

§ 11c Meldeplikt til kommunen og inspeksjonsordning

  • ved første gangs oppstart, vesentlige utvidelser eller endringer og
  • når det er grunn til å tro at det foreligger alvorlig feil ved kjøletårn eller luftskrubber som kan medføre spredning av legionellasmitte.

Virksomheter skal deretter legge frem en vurdering av innretningen fra et akkreditert inspeksjonsorgan hvert femte år.

Utsatt frist

Frist for å fremlegge vurdering fra akkreditert inspeksjonsorgan var først satt til 1. januar 2016. Fristen er nå utsatt til 1. januar 2017.

Kommunen kan etter søknad forlenge denne fristen, også utover seks måneder. Dette følger av nylige vedtatte endringer i Forskrift om miljørettet helsevern som trådte i kraft 13.11.2015.

I april 2016 ble Purenviro AS akkreditert av NA som inspeksjonsorgan for legionellautsatte innretninger. Flere inspeksjonsorganer kan tenkes å melde sin interesse for å bli akkreditert av NA senere, avhengig av markedet for tjenester som nevnt. Norsk akkreditering (NA) hjemmeside vil til enhver tid inneha opplysninger om inspeksjonsorganer som er akkreditert av NA innenfor ulike fagområder, herunder Legionella.

Virksomheter med kjøletårn og/eller luftskrubbere i Norge vil også kunne benytte inspeksjonsorgan med tilsvarende akkreditering innen EU-EØS for øvrig. For ytterligere informasjon om dette se Folkehelseinstituttets temaside om Legionella.

For ytterligere informasjon eller spørsmål knyttet til kjøletårn, luftskrubbere eller innmelding av disse, ta kontakt med Gjøvikregionen helse- og miljøtilsyn iks for nærmere informasjon:

Tlf: 61 13 42 90

Epost: postmottak@ghmt.no

Se også Forskrift om miljørettet helsevern