Resultater fra tilsynskampanje solarier 2017

Gjøvikregionen helse- og miljøtilsyn IKS har deltatt i Strålevernets landsomfattende tilsynskampanje rettet mot virksomheter som tilbyr solarium. Særlig ble det satt fokus på regelverk knyttet til kunnskapsprøve hos de ansatte, informasjonsbrosjyre om risikofaktorer, revidert advarselsplakat og system for alderskontroll.

Norge ligger på verdenstoppen i antall tilfeller hudkreft. Det er en tydelig sammenheng mellom solariebruk og hudkreft, viser forskning. Det er anslått at rundt 90 % av hudkrefttilfellene skyldes UV-eksponering fra sol og solarium. Til tross for at hudkreft er en kreftform som man i stor grad kjenner årsaken til og som dermed kan forebygges, er forekomsten høy og fortsatt økende i Norge og de andre nordiske landene. Det er ikke påvist noen helsegevinst ved bruk av solarium.

Kreftrisikoen er ekstra høy for de som begynner i ung alder, og den øker med økende solariebruk. Derfor har mange land innført aldergrense for bruk av solarium. I Norge har vi hatt 18-årsgrense siden 2012. Krav om alderskontroll for å håndheve 18 årsgrensen kom 1. januar i år. Kreftforeningens solvaneundersøkelse for ungdom fra 2016 svarte 8 av 10 at de var under 18 år første gang de tok solarium, og 14 % av dem var under 15 år.

Nærmere 200 kommuner deltok i en landsomfattende tilsynskampanje med solarier i uke 37 og 38 arrangert av Statens strålevern. Hensikten med tilsynskampanjen var blant annet å finne ut hvilke solstudioer som ikke har innført alderskontroll. En tilsynskampanje med solarier er et effektivt virkemiddel for å sikre at regelverket etterleves.

Statens Strålevern er overordnet tilsynsmyndighet for solarier i Norge. Kommunene er ansvarlige for å føre tilsyn med solariene. Gjøvikregionen helse- og miljøtilsyn IKS har gjennomført tilsynene for Gjøvik, Østre og Vestre Toten, Søndre og Nordre Land og Gran kommuner og rapportert inn funnene til Statens strålevern.

På landsbasis er det meldt inn drøyt 1 600 solarievirksomheter og nærmere 7 000 solarier til Strålevernet. Det reelle tallet på hvor mange som tilbyr soling i solarier antas å være høyere.

I vårt tilsynsområde er det registrert 17 solarievirksomheter. Det ble funnet 55 avvik. Det var ingen virksomheter uten avvik. Virksomhetene har fått frist til å rette opp avvikene.

Uavhengig av tilsynsresultatene og på bakgrunn av den store hudkreftfaren fraråder Statens Strålevern bruk av solarium.

Lokalavisene har skrevet om tilsynskampanjene her:

Oppland Arbeiderblad
Avisen Hadeland