Samlerapport fra tverrfaglig prosjekt med tilsyn i utleieboliger i Gjøvik kommune 2018-2020

Det ble gjennomført et tverrfaglig prosjekt med tilsyn i utleieboliger i Gjøvik kommune i perioden 2018 – 2020. Prosjektet var et samarbeid mellom Gjøvik brannvesen, Gjøvik kommunes byggesaksavdeling og Miljørettet helsevern IKS.

Samlerapporten fra prosjektet er nå ferdigstilt og du finner den her. Samlerapporten har fokus på miljørettet helsevern. Brannvesenet og byggesaksavdelingen har gitt innspill.

Bakgrunnen for prosjektet var en økning i antall henvendelser fra leietakere som klaget på dårlig
inneklima, blant annet dårlig ventilasjon, fukt, mugg og dårlig luftkvalitet. Mange opplevde at de ikke
ble hørt av utleier, at det var vanskelig å vite hvor de skulle henvende seg, og hvilke rettigheter de
har.

Formålet med prosjektet har vært å vurdere om utleieenhetene er i henhold til gjeldende regelverk, og bevisstgjøring av ansvar og rettigheter rundt boforhold. Fokuset har vært på forhold ved boligene som leietaker i liten grad kan påvirke, som inneklima (inkl. radon), avfallshåndtering og forebygging av skadedyr, brannsikkerhet og bygningsmessige forhold. Det ble ført tilsyn i både private og kommunale utleieboliger, og studentsamskipnadens boliger.

Det ble gjennomført to tilsynsrunder med tilsyn i 16 bygninger som til sammen hadde ca. 100
hybler/beboerrom eller leiligheter. Det ble gitt avvik på alle de tre fagområdene brann, byggesak og
miljørettet helsevern.

Både byggesaksavdelingen, brannvesenet og MRHV ser nytten av tilsyn for å avdekke forhold som
ikke er i tråd med regelverket og opplever det tverrfaglige samarbeidet som en effektiv og
kompetansehevende måte å føre tilsyn på. Tilsynene ryktes i miljøet og intensjonen er at prosjektet vil ha forebyggende effekt med bedre boforhold som resultat.