Smittevern

Smittevernloven

Lov om vern mot smittsomme sykdommer (smittevernloven) trådte i kraft 1. januar 1995, og har som som formål å:

  • verne befolkningen mot smittsomme sykdommer ved å forebygge dem og motvirke at de overføres i befolkningen, samt motvirke at slike sykdommer føres inn i Norge eller føres ut av Norge til andre land.
  • sikre at helsemyndighetene og andre myndigheter setter i verk nødvendige smitteverntiltak og samordner sin virksomhet i smittevernarbeidet.
  • ivareta rettssikkerheten til den enkelte som blir omfattet av smitteverntiltak etter loven.

Lovens bestemmelser om tjenester og tiltak gjelder for enhver som oppholder seg i Norge, uansett statsborgerskap og uansett varigheten av oppholdet. Dette er i samsvar med de folkerettslige forpliktelser Norge er bundet av. Retten til smittevernhjelp omfatter altså persongrupper som ikke har fulle rettigheter til helsehjelp i Norge etter reglene i pasient- og brukerrettighetsloven, dvs. at også personer som oppholder seg i Norge uten å ha fast, lovlig opphold, uten å være medlem av folketrygden eller uten å ha rettigheter i medhold av avtale med annen stat har rett til smittevernhjelp. Bakgrunnen er bl.a. at smittevernhjelp ikke bare ytes av hensyn til pasienten, men også for å unngå spredning av sykdom.

De mest aktuelle lovene innen smittevernet i dag er:

Aktuelle nettsteder vedr. smittevern :

Regionalt

Her vil du finne informasjon om infeksjonssykdommer, smittespredning og forebygging av infeksjoner i helsetjenesten.

Nasjonalt

Generell informasjon:

Tilfredsstillende vannkvalitet – en forutsetning for god helse

Barnehager og skoler:

Informasjon om når barnet bør være hjemme fra barnehagen, inneklima i barnehager og mer:   Helse og miljø i barnehager og skoler

Forebygging av smittsomme sykdommer i barnehagen – hygieneråd

 

Kildehenvisning: Folkehelseinstituttet