Egenrapportering smitteverntiltak treningssenter

Egenmelding smittevern treningssenter

Skjemaet sendes ut til alle treningssentre i kommunene Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten, Søndre Land, Nordre Land, Gran og Lunner og er basert på følgende regelverk og veiledere: -Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) -Forskrift om miljørettet helsevern -Lov om vern mot smittsomme sykdommer [smittevernloven] -Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) -Artikkel fra Folkehelseinstituttet: Råd til idrettsforeninger, svømmehaller, treningssentre, spa mv. Oppdatert 16.04.2021: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/idrett-og-trening/ -Smittevernveileder for treningssenter (Standard Norge): https://www.standard.no/no/Nettbutikk/produktkatalogen/Produktpresentasjon/?ProductID=1346400

Trinn 1 av 3

  • Informasjon til respondenten

    Miljørettet helsevern IKS (tidl. Gjøvikregionen helse- og miljøtilsyn IKS) er et interkommunalt selskap for Gjøvik, Toten, Land, Gran og Lunner. Vi utfører lovpålagte oppgaver som rådgivning og saksbehandling etter blant annet folkehelseloven og smittevernloven med tilhørende forskrifter.