Tilsyn 2020- Smittevern i barnehager

Miljørettet helsevern IKS er i gang med tilsyn med smittevern i barnehager i regionen. Godt smittevern generelt og rundt det pågående utbruddet av covid-19 (koronavirus) spesielt er viktig for å forebygge spredning av smittsomme sykdommer. De generelle smitteverntiltakene i samfunnet gjelder også i barnehagene. 

Formålet med tilsynene er å vurdere om barnehagene drives på en smittevernforsvarlig måte. Med smittevernforsvarlig drift menes blant annet at det er kjennskap til alminnelige hygieneråd og mathygiene, og at det er iverksatt tiltak som bidrar til at syke personer ikke er i barnehagen, hygienetiltak og kontaktreduserende tiltak. Tilsynet er rettet mot både kommunale og private barnehager.

De tre grunnpilarene for å begrense smitte av koronavirus er i prioritert rekkefølge:
1. Syke personer skal ikke være i barnehagen
2. God hygiene
3. Redusert kontakthyppighet mellom personer

Lovverket det blir ført tilsyn med er smittevernloven, forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. samt forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften). Aktuelle sjekkpunkter under tilsynene er blant annet fra Veileder om smittevern i barnehager under covid-19 utbruddet 2020.

 

Sist oppdatert 14.10.2020