Tilsyn med smittevern i barnehager

Miljørettet helsevern IKS har gjennomført tilsyn med generelt smittevern i barnehager i kommunene Gjøvik, Vestre Toten, Søndre Land og Nordre Land.

Grunnleggende godt smittevern er viktig for å forebygge spredning av alle typer smittsomme sykdommer. Covid-19-pandemien med lokale utbrudd, er blitt en påminnelse om hvor nødvendige de generelle smitteverntiltakene i samfunnet er. Tilsynene som er gjennomført  fra oktober 2020 og fram til nå, var rettet mot både kommunale og private barnehager.

Formålet med tilsynene var å etterse at barnehagene drives på en smittevernforsvarlig måte. Med smittevernforsvarlig drift menes blant annet at barnehagene skal ha rutiner for alminnelige hygieneråd og tiltak, og mathygiene. Det skal også være rutiner som viser hvordan de håndterer sykdom som oppdages i barnehagene, samt informasjonsrutiner som skal sørge for at syke personer ikke kommer i barnehagen.

Pandemien har ført til at de eksisterende smitteverntiltakene også i barnehagene er blitt innskjerpet.  Det er utarbeidet smittevernveiledere rettet spesifikt mot koronasmitte. I disse er det egne sjekklister for barnehagene som utgjør et naturlig utgangspunkt for tilsynet.
På tilsynet har vi også bistått barnehagene med veiledning, rådgivning og forbedringsforslag.

Lovverket det ble ført tilsyn med er smittevernloven, forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv., samt forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften).

Barnehagene som har hatt tilsyn har vist til gode rutiner. Det er ikke funnet avvik, men vært noe behov for veiledning og rådgivning, og vi har bistått med forbedringsforslag.  Barnehagene viser god evne til å tilpasse seg stadige endringer av rutiner og retningslinjer. I en krevende periode har både barn og ansatte i barnehagene vist at de i stor grad har blitt «smitteverneksperter». Det er viktig at det gode arbeidet videreføres slik at vi så fort som mulig kan komme tilbake til en normal hverdag.