Tverrfaglig tilsyn med utleieboliger i Gjøvik kommune

Høsten 2018 ble det gjennomført et tverrfaglig pilotprosjekt med tilsyn i utleieboliger i Gjøvik kommune. Ved fem objekter ble det til sammen funnet 16 avvik og 22 anmerkninger fordelt på de tre fagområdene brannsikkerhet, byggesak og miljørettet helsevern.

Bakgrunnen for prosjektet var en økning i antall henvendelser fra leietakere som klager på inneklima, blant annet ventilasjon, fukt, mugg og luftkvalitet.

Hensikten med prosjektet var å vurdere om utleieenhetene er i henhold til gjeldende regelverk, og bevisstgjøring av ansvar og rettigheter mht. boforhold. Fokuset har vært på forhold ved boligene som leietaker i liten grad kan påvirke, som inneklima (inkl. radon), avfallshåndtering og forebygging av skadedyr, brannsikkerhet og bygningsmessige forhold. Vi har ført tilsyn i både private og kommunale utleieboliger samt Studentsamskipnadens boliger.

Prosjektet videreføres nå forsommeren 2019 med flere tilsyn i private utleieboliger.

Kommunen skal føre tilsyn med de faktorer og forhold i miljøet som til enhver tid direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsen.
Mange som leier bolig sliter med problemer relatert til inneklimaet, som fukt, mugg og tett luft. Godt inneklima er av stor betydning for helse og trivsel, særlig fordi vi oppholder oss mye innendørs i Norge.

Regelverket det er ført tilsyn med er brann- og eksplosjonsvernloven, plan- og bygningsloven, eigedomsskattelova og folkehelseloven med tilhørende forskrifter. 

Gode råd fra Miljørettet helsevern IKS (tidligere Gjøvikregionen helse- og miljøtilsyn IKS):

 • Det er viktig å lufte daglig, også på vinteren
 • Hold friskluftsventiler åpne slik at boligen blir ventilert.
 • Passende temperatur inne om vinteren er gjerne mellom 20-22 grader, og noe kjøligere på soverommet.
 • Sett opp vinduet for raske gjennomluftinger. Da forbedrer du inneluften og slipper ut fuktighet, uten at du kjøler ned boligen.
 • Rengjør boligen uten å bruke for mye vann.
 • Sørg for god ventilasjon på bad/toalett og ved tørking av klær.
 • Bruk vifte ved matlaging.
 • Be utleier om dokumentasjon på forsvarlige radonnivåer. Utleier skal kunne fremvise dette.
 • Sørg for god avfallshåndtering for å forebygge skadedyr.
  For mer informasjon, se Helsedirektoratets artikkel Råd for å unngå fukt og mugg.

Brannforebyggende momenter (Gjøvik brannvesen):

 • Påse at det er tilstrekkelig med røykvarslere og at disse fungerer.
 • Ha tilfredsstillende med slokkeapparater i boenheten.
 • Det er viktig at det er minst to tilfredsstillende rømningsveier fra hver boenhet.

Utleie og søknadsplikt (kommunens byggesaksseksjon):

 • Utleie er i utgangspunktet ikke søknadspliktig etter plan- og bygningsloven, men arealene som leies ut som hybel må være godkjent for beboelse. Dersom man ønsker å endre rom i boligen fra eksempelvis bod / kjeller / «disponibelt» til oppholdsrom må man søke kommunen før man begynner.
 • Gjøvik kommune innførte i 2017 en ny kommuneplanbestemmelse om utleie av hybel i småhusområdene. I henhold til denne bestemmelsen kan man leie ut inntil to hybler innenfor én boenhet uten å søke. Dersom man ønsker å leie ut flere enn dette må man søke. Bestemmelsen og retningslinjene finner man på kommunens nettsider.