Samlerapport for tematilsyn 2016-2017: Akustikk i barnehager

Høsten 2016 startet Gjøvikregionen helse- og miljøtilsyn IKS et tematilsyn i samarbeid med NAV Hjelpemiddelsentral Oppland. Formålet med tematilsynet var å undersøke etterlevelsen barnehagene i Gjøvikregionen og Gran har til § 21 om lydforhold i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. :  “Virksomhetens lokaler og uteområde skal ha tilfredsstillende lydforhold”.

Barn og hørselshemmede personer er blant følsomme grupper ovenfor støy. Støy defineres som uønsket lyd, og kan ha en negativ innvirkning på blant annet trivsel, sosial atferd,  søvn og prestasjonsevne.

Det ble ført tilsyn i 45 % av barnehagene i regionen. Avdelingsrom med tilhørende kjøkken, og grupperom/lekerom ble prioritert kartlagt.

Etterklang/akustikk var fokuset i tematilsynet, men det ble også gjennomført utført målinger av lydnivå fra tekniske installasjoner (f.eks. ventilasjonsanlegg) ved mistanke om høye verdier.

Våre funn viste at over halvparten (55 %) av barnehagene hadde ett eller flere rom med lydforhold som ikke tilfredsstilte kravene i § 21 om lydforhold i forskriften. Det ble til sammen påvist 57 avvik, hvorav 41 gjaldt for lang etterklangstid (72 %) og 16 gjaldt for høyt lydnivå fra tekniske installasjoner (28 %).

Klikk her for å lese samlerapporten.