Tilsyn med smittevern i skoler

Miljørettet helsevern IKS har gjennomført tilsyn med generelt smittevern ved alle barne- og ungdomsskoler, både kommunale og private, i kommunene Gjøvik, Vestre Toten og Søndre Land.

Formålet med tilsynene var å etterse at skolene drives på en smittevernforsvarlig måte. Skolene som har hatt tilsyn har vist til gode rutiner. Det er ikke funnet avvik. Skolene viser god evne til å tilpasse seg stadige endringer av rutiner, retningslinjer og endring av tiltaksnivå. I en krevende periode har både elever, foresatte og ansatte i skolene vært løsningsorienterte og utholdende. Det er viktig at det gode arbeidet videreføres i sluttspurten slik at vi så fort som mulig kan komme tilbake til en normal hverdag.

Grunnleggende, godt smittevern er viktig for å forebygge spredning av alle typer smittsomme sykdommer. Covid-19-pandemien, og de lokale utbrudd, er blitt en påminnelse om hvor viktige de generelle smitteverntiltakene i samfunnet er.

Pandemien har ført til at de eksisterende smitteverntiltakene også på skolene er blitt innskjerpet.  Det er utarbeidet smittevernveiledere rettet spesifikt mot koronasmitte.

Lovverket det ble ført tilsyn etter er smittevernloven, forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv., samt forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften).