Utleieboliger og boforhold: Sjekkliste med råd fordelt på fagområder

Mange som leier bolig sliter med problemer relatert til inneklimaet, som fukt, mugg og tett luft. Godt inneklima er av stor betydning for helse og trivsel, særlig fordi vi oppholder oss mye innendørs i Norge.

I forbindelse med et tverrfaglig prosjekt med tilsyn i utleieboliger i Gjøvik kommune ble det utarbeidet en sjekkliste med gode råd om boforhold. Sjekklisten er utarbeidet av Gjøvik brannvesen, Gjøvik kommunes byggesaksavdeling og Miljørettet helsevern IKS:

Gode råd fra Miljørettet helsevern IKS
– Det er viktig å lufte daglig, også på vinteren.
– Hold eventuelle friskluftsventiler åpne slik at boligen blir ventilert.
– Passende temperatur inne om vinteren er gjerne mellom 20-22 grader, og noe kjøligere på soverommet.
– Sett opp vinduet for raske gjennomluftinger. Da forbedrer du inneluften og slipper ut fuktighet, uten at du kjøler ned boligen.
– Rengjør boligen uten å bruke for mye vann.
– Sørg for god ventilasjon på bad/toalett og ved tørking av klær.
– Bruk vifte ved matlaging.
– Be utleier om dokumentasjon på forsvarlige radonnivåer. Utleier skal kunne fremvise dette.
– Sørg for god avfallshåndtering for å forebygge skadedyr.

For mer informasjon, se artikkel Råd for å unngå fukt og mugg:
https://www.fhi.no/ml/miljo/inneklima/fremhevede-artikler-inneklima-og-helse/fuktproblemer-og-muggvekst-i-bygnin/ og vår nettside med råd, sjekkliste og informasjon om inneklima:
 https://mrhv.no/informasjon-rad-og-sjekkliste-for-inneklima/.

Brannforebyggende momenter (Gjøvik brannvesen)
– Påse at det er tilstrekkelig med røykvarslere og at disse fungerer.
– Ha tilfredsstillende med slokkeapparater i boenheten.
– Det er viktig at det er minst to tilfredsstillende rømningsveier fra hver boenhet.
– Vurder å installere komfyrvakt.

Utleie og søknadsplikt (kommunens byggesaksseksjon)
– Utleie er i utgangspunktet ikke søknadspliktig etter plan- og bygningsloven, men arealene som leies ut som hybel må være godkjent for beboelse. Dersom man ønsker å endre rom i boligen fra eksempelvis bod / kjeller / “disponibelt” til oppholdsrom må man søke kommunen før man begynner.

-Gjøvik kommune innførte i 2017 en ny kommuneplanbestemmelse om utleie av hybel i småhusområdene. I henhold til denne bestemmelsen kan man leie ut inntil to hybler innenfor én boenhet uten å søke. Dersom man ønsker å leie ut flere enn dette må man søke. Bestemmelsen og retningslinjene finner man på kommunens nettsider:
https://www.gjovik.kommune.no/tjenester/plan-bygg-brann-og-eiendom/bygge-riveeller-endre/ma-jeg-soke/hybelbestemmelser.4663.aspx.

 

Samlerapporten fra det tverrfaglige prosjektet med tilsyn i utleieboliger i Gjøvik kommune finner du her: https://mrhv.no/samlerapport-fra-tverrfaglig-prosjekt-med-tilsyn-i-utleieboliger-i-gjovik-kommune-2018-2020-er-klar/.

Publisert 07.03.23